History of bids - Z cyklu Labyrinty

Vasil Stanko (1962)

Back