Alois Pitrmann

JUDr. PhDr. Alois Pitrmann - Bohemus
Narodil se 21. 8. 1911 v Lounech, Dlouhá třída 153 - U Sklenářů. Zemřel 23. 5. 1986 ve Vršovické nemocnici v Praze 10, Oblouková 7. Byl synem pradleny a poštovního doru- čovatele. Stal se pedagogem, doktorem práv a doktorem filozofických věd, akademickým malířem a grafikem, kreslířem, historikem a teoretikem umění, literátem, sochařem, výtvarným publicistou, čestným občanem města Loun, nositelem medaile Světové rady míru, laureátem mezinárodních soutěží atd. Pitrmann je podle výtvarných kritiků romantikem, mystikem, senzitivem, malířem léta a slunce, virtuosem barev, extatikem, nepokojným hledačem, vizionářem, strážcem jasu, nespoutatelným Prométheem či poslem míru a lidství; podle svých obdivovatelů prorokem, apoštolem pravdy, vikářem Ježíše Krista; podle jiných prostých občanů jedním z největších synů českého národa. Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier o něm v obsáhlé studii napsal: „Vnějškem, ale i vnitřně ho můžeme přirovnat k osobnostem typu Alberta Schweitzera“. Kromě práv studoval malbu u profesorů Josefa Loukoty a Jakuba Obrovského na AVU v Praze (1936-1939) a dějiny umění a estetiku u profesorů Antonína Matějíčka a Jana Mukařovského na FF UK. V době presenční vojenské služby studoval kresbu a malbu v soukromém ateliéru prof. Viléma Preisse. Podrobně a soustavně si osvojoval hudební teorii, rétoriku a tanec, hrál na housle a klavír, zpíval, skvěle řečnil. Stal se malířem zrakového i sluchového typu, komponujícím úžasnou hudbu světla a barev. Hledal Boha a bylo mu dáno spirituálně poznat neznámé světlo, neznámé barvy, tvary a zvuky, dostupné rozjímajícím uctívatelům Pravdy anebo v odlescích a ozvěnách při některých nemocech anebo pod vlivem drog. Jeho umění je tímto poznáním prosvětleno, prostoupeno a prozvučeno; není divu, že bývá vnímáno jako protuberance z jednotné Podstaty, připomínající mohutnou kvint-kvartovou fanfáru, uvozující Straussovu symfonickou báseň Also sprach Zarathustra.
Je nejvzdělanějším českým výtvarníkem všech dob. Učil na středních školách, na Vysoké škole keramické škole v Praze a počátkem 60. let působil na Pedagogické fakultě UK. Byl reformátorským pedagogem uměleckého školství v plné šíři. Jeho klinicky verifikovaný objev Malby nevidomých se dotýká každého člověka. Žel, plagiáty z malefikantně potíraného či utajovaného průkopnictví jeho čtyřicetileté pedagogické činnosti na školách všech typů jsou základem slavných kariér nulových spekulantů. Jeho metoda nového způsobu výtvarné výuky a výchovy uplatňovaná v mírovém duchu Jana Amose Komenského a sdružení hirošimských učitelů hibakuša našla mimo jiné ohlas na Accademia de belle arti v Římě a na univerzitě v Antverpách. Napsal hry o Goethovi a Gauguinovi a knihy Výtvarník rozmlouvá s divákem a Pacov, rodné město Antonína Sovy. Svým mnohostranným a mnohostrunným, myšlenkově hlubokým dílem je zastoupen ve více než v třiceti zahraničních galeriích a sbírkách. Doma i v cizině měl čtyřicet samostatných výstav a více než dvacet účastí na výstavách. Jeho cesta k humanizaci vedla přes trvalou výzdobu interiérů škol, závodu pražské Polygrafie, kostelů lázní, nemocnic, památníků anebo i české námořní lodě Blaník. Jedinečným souborem monumentálních madon míru získal světovou pověst a podle představenstva drážďanské Gemäldegalerie se stal důstojným nástupcem Raffaela Santiho. Vlastníkem jeho Madony ruské je velvyslanectví SSSR v Praze a jeho Madona drážďanská se stala výstražnou chloubou Muzea dějin města Drážďan. V ČSSR měl desítky samostatných výstav, v Praze například v Mazáčově umělecké síni, v Beufortově síni, ve výstavní síni Elán a na dvě desítky účastí na výstavách. V cizině vystavoval ve Španělsku (Granada), v Rumunsku (Arad,Temešvár, Bukurešť), v Itálii (Taormina). Zastoupení: sbírky Galerie hl. m. Prahy a v mnohých dalších institucích a sbírkách v ČR, v zahraničí například v galeriích v Drážďanech, Budapešti a v Mnichově, Tate gallery v Londýně, Musées des Beaux-Arts v Lyonu, v Museo del Prado v Madridu, v Bibliothéque Nationale v Paříži. Jeho Rožňavský mírový cyklus lavírovaných kreseb zhudebnil Eugen Suchoň. Je autorem Výtvarného tematizmu se základní myšlenkou, že umělcem eliminované a výt-varně umocněné náměty diváka humanizují. Bez násilných okázalostí či efektů pracoval s veškerou svou vírou a křesťanskou zbožností, a proto jeho tvorba tuto víru tak mocně vyzařuje. Zcela odolal i té nejagresivnější lživé a hloupé propagandě a inkvizitorským nátlakům. Řídil se přesvědčením, že revoluci v umění lze dělat jen struktivně, tzn. nebořit staré, ale doplňovat je, utvářet je na pozadí všeho již vytvořeného. Alois Pitrmann je skvělým krajinářem, portrétistou i duchovním tvůrcem s darem čtyř-rozměrného vnímání a někdy i malířského vyjadřování. Do značné míry byl však impresivním realistou. Rozvíjel popularizační aktivity, například cyklem přednášek Nebojte se umění. Psal poesii, filozofické a náboženské eseje, z nichž většina musela zůstat v rukopisech. Publikoval řadu odborných prací, literárních děl věnovaných životům významných umělců (Vonící země, Malířské evokace) a zabýval se také heraldikou. Zatímco jeho cykly a minicykly, například Zachránci lidstva (portréty jednoho sta lékařů-humanistů) varují či oslavují velikost lidského ducha a volají k následování, jeho monumentální díla jakým je Ztroskotání z r. 1939 a murály jsou velkolepým zamyšlením nad osudy lidstva. Podle slov sv. Jana „A aj, zemětřesení veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé…“ (Zj 6,12), podle tohoto proroctví nad třemi Mariemi a kříži na Golgotě u lounského Středohoří na jeho linorytu, či nad Madonou bombardovaných Drážďan a trosečníky Ztroskotání na jeho olejomalebách stojí černé slunce. Kromě členství ve Svazu českých výtvarných umělců in necessitas nepatřil k žádnému uměleckému spolku, sdružení či skupině. Jeho postavení v kontextu s naší i světovou tvorbou bylo osamocené a výlučné. Vzdělaností a všestranností je srovnatelný s Leonardem da Vincim. Svou příkladnou charakterovou pevností a čistotou, věrností svým ideálům a kritickou, vždy konstruktivní a hlavně adresnou pravdou si znepřátelil mnoho závistníků. I kvůli nim nedosáhl ani průměrných oficiálních poct, což proti očekávání rozvinulo jeho tvůrčí svobodu. V čase, kdy ho rumunská kritika, zdůrazňujíc jeho zvláštní cit pro světlo a barvy, jeho lásku, pochopení a mistrovství při používání barev hodnotila jako předního československého malíře, označil kterýsi náš pisálek, zvyklý na uniformní šeď panelových domů, na šeď své činnosti a svého života jeho obrazy za přebarvené. Otce ztratil v pěti letech, matka posluhovala. Poznačen chudobou pracoval do úpadu a odříkal si až příliš. Nadmíru zaujatého uměním si ho postupně namluvily tři ženy a strhly ho do manželských, rozvodových a fakticky doživotních útrap. Jiné tři ženy, matka, sestra a jeho přítelkyně Eva Manová ho povznesly k tvorbě světově proslavených Madon. Matka Tereza Kalkatská a kardinál Tomášek požehnali jeho mírové práce a papež Pavel VI. mu udělil své otcovské požehnání a vyprosil mu Boží ochranu a pomoc. S Aloisem Pitrmannem jsem se seznámil roku 1972 v Německu, kde byl se svým odborným výkladem průvodcem čsl. lékárnic po muzeích a památkách. Mne tam panu profesorovi představila moje přítelkyně magistra Miluška. V jedné berlínské noclehárně, kdy všechny účastnice zájezdu odešly večer tančit, se ode mne Mistr dozvěděl, že jsem básník. „Co právě píšete?“, zajímal se. „Právě jsem dopsal Pijáckou baladu“. „A co Vás k ní přimělo?“ „No, není to tak dávno, co jsem přestal pít“. „Rád bych si to přečetl. Pošlete mi to?“ Baladu ilustroval devíti perokresbami přímo ke strojopisu. Pracoval jsem tehdy jako tapetář Výstavnictví Praha a na pražské výstavě Repro-1972 mi ji namísto dvou statečně odmítnutých láhví whisky stokrát rozmnožili Angličané a Američané, spokojení s vytapetováním stánků svých firem. Při jedné z návštěv u tohoto již mého přítele v Praze 10 Vršovicích, Ruská 96 jsem byl uchvácen gotickou velebností právě dokončené Drážďanské Madony Míru 1985 k uctění památky obětí zločinného americko-britského leteckého náletu na Drážďany dne 13. a 14. února 1945, při kterém zahynulo 25 000 civilních obyvatelů. Obrazem ozářeným zapadajícím sluncem jsem byl natolik vzrušen a podivně opanován, že jsem si ho zapůjčil domů a nakonec ho na dvojlistech reprodukoval se svým rozborem, jenž byl pro samého Mistra objevný. Dvě stovky výtisků jsem rozdal účastníkům Světového mírového kongresu křesťanských církví, konaného v Praze roku 1985. Když jsem se ho zeptal na jeho představu Boha, odpověděl mi historkou o básníku Simónidovi, který kolem roku 476 př. Kr. pobýval na dvoře syrakuského tyrana Hieróna: „Když se ho Hierón jednou tázal, co je Bůh a jaký je, vyžádal si den na rozmyšlenou. Když se ho Hierón druhého dne opět ptal, vyžádal si dva dny; když pak stále zdvojnásoboval počet dní, které si bral na rozmyšlenou a Hierón se podivil a chtěl vědět, proč tak činí, Simónidés prý odpověděl: "Čím déle uvažuji, tím nejasnější se mi zdá ta věc.“ Alois Pitrmann se ponenáhlu stal mým duchovním otcem. Vždy jsme si vykali. Organizoval a uváděl jsem několik jeho výstav. Z nich nejvýznamnější byla pro mne darovací Výstava v síni Stanislava Kotulana na pražském protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky FVL KU v Apolinářské ulici dne 14. listopadu 1985, která byla v jeho životě poslední. Celkem šlo o 21 obrazů, z nichž 16 byly variace na moji Pijáckou baladu, kterou tam přednesl český herec a jeden z nejlepších recitátorů poezie Radovan Lukavský. K Pitrmannovým přátelům patřil básník Petr Bezruč, spisovatel František Kožík, zpěvák Eduard Haken, pedagog a psycholog Dr. Václav Příhoda, Prof. Dr. Hugo Rokyta anebo Prof. MUDr. Zdeňek Dienstbier. Svým uměleckým a existenčním zápasem a heroickým dílem byl pro ně Pitrmann posilou a zdrojem plodných inspirací. U konce svých sil, našel roku 1961 při léčení v Karlových Varech svou „statečnou Evu“, „pilnou Evu“, „věrnou Evu“, dceru jednoho z nejbohatších českých statkářů Evu Manovou a díky jí mu nastal všeobecný obrat k lepšímu. Ona ho na své sázavské chatě u Kamenného Přívozu učila i odpočívat, nabírat síly. S ní a díky jí poznal Pobaltské republiky, Bulharsko, Jugoslávii, Rumunsko, Rusko, Střední Asii a Kazachstán. S ní cestoval po Řecku, Itálii, Krétě, Sicílii, Portugalsku, Španělsku. Tak jako v Českém Středohoří, na Českomoravské vysočině nebo v Slovenském Rudohoří, všude tamějším lidem z vlastního pohledu objevoval krásy jejich prostředí. Mohl zůstat v pohostinné a lákavé cizině, tam být náležitě oceňován, tam být oslavován a to vědomí mu stačilo. Jen bolestnou domovinou mohl nést svůj kříž, jen v Bohemii mohly jeho ramena srůst s rameny toho kříže, jen zde mohly z nich vypučet motýlí křídla orlí síly; v ní přijímal svá utrpení pokorně, smířeně, až s jakýmsi uspokojením; v ní ho nemoci povzbuzovaly k plnějšímu žití, k dobrému využívání zlých náhod, k odmítání morálky stádných zvířat odstraňující silné protiklady a rozdíly a tak i vůli k vlastní odpovědnosti, velkých vášní, velkých úkolů, hrdého smýšlení, citu sama sebe; v ní se bránil instinktu stáda co nejpevněji spoutat, hlídat, ukovat ty nejsilnější. Osamocenost mu byla hradbou před chválou i hanou, hradbou chránící rozvoj vlastního zákonodárství. Uznával jen stát skutečně sloužící lidem a člověku. Odmlouval tvůrčím činem. Dělal především to, po čem toužil, dělal to svobodněji než jiní, dělal to skvěle a byl si toho vědom. Jeho pochopitelné rozhořčení z opomíjení a zneuznání jakoby tlumila stoupající inflace hodností, kdy nejvyššími tituly jsou zahrnováni i kabaretní zpěváci. Měl prohry a porážky, měl úspěchy a vítězství. A dočkal se i štěstí, své „Božské Evy“.
Igor Slouka Praha, 2020

SEZNAM AUTORŮ

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Ovoce

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:00

  tempera, kombinovaná technika, dřevo, 1965, 34,5 x 50 cm, sign. PD Pitrmann 65, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítkem autora, malba mírně krakelovaná, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Karajina na Lounsku

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:01

  akvarel, papír, 1971, 44 x 61,5 cm, sign. DU Pitrmann 71, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Středohoří 18.3.82

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:02

  akvarel, tuš, papír, 1982, 44 x 61,5 cm, sign. PD Pitrmann 82, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Krajina

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:03

  akvarel, tuš, papír, 43,5 x 61,5 cm, sign. DU Pitrmann, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Katedrála

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:04

  akvarel, tuš, papír, 1985, 42,5 x 60,5 cm, sign. LD Pitrmann 85, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Pražská brána

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:05

  akvarel, tuš, papír, 1986, 42,5 x 61 cm, sign. LD Pitrmann 86, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Oblouky u Domažlic

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:06

  akvarel, tempera, tuš, papír, 44 x 61,5 cm, sign. PD Pitrmann, rám, LD popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kaple Na spravedlnosti

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:07

  akvarel, tempera, papír, 1982, 44 x 61 cm, sign. LD A. Pitrmann 82, LD popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Beskydy

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (50 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:08

  olej, karton, 1953, 32 x 45 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítkem autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.200 CZK (50 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Luční kytice

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (63 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:09

  olej, sololit, 1953, 70 x 57 cm, sign. PD Pitrmann 53, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.500 CZK (63 €)

  Poslední dražitel: ID8**4 Historie příhozu

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Slunce a moře

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (63 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:10

  tempera, malířská lepenka, 1971, 110 x 37 cm, sign. PD Pitrmann 1971, rám, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.500 CZK (63 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kavkaz I.

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (75 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:11

  olej, malířská lepenka, 1971, 37 x 110 cm, sign. LD Pitrmann 71, rám, na zadní strně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.800 CZK (75 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Střední Čechy I.

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:12

  tempera, sololit, 1977, 56 x 122 cm, sign. PD Pitrmann 77, rám, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Lounské středohoří

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:13

  tempera, sololit, 1975, 50 x 150 cm, sign. PD Pitrmann 75, rám, na zadní straně štítek s popisem autora a autorské razítko, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kostel sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:14

  olej, sololit, 1959, 66 x 50 cm, sign. LN Pitrmann 1959, rám, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem a razítkem autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Sázava v létě

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:15

  olej, karton, 1952, 49 x 66 cm, sign. PD Pitrmann 52, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítko autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Sázava

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:16

  olej, karton, 1971, 66 x 90 cm, sign. LD Pitrmann 71, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítkem autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Sovův kraj - Pacov

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:17

  olej, sololit, 1949, 32 x 46 cm, sign. LD Pitrmann 1949, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítko autora (pův. cena 5500 Kč), Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Z českého Středohoří

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (125 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:18

  tempera, dřevo, 72,5 x 119 cm, sign. DU Pitrmann, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 3.000 CZK (125 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kvetoucí strom

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (125 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:19

  olej, sololit, 1969, 70 x 80 cm, sign. PD Pitrmann 69, rám, na zadní straně štítek s popisem autora , Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 3.000 CZK (125 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Praha

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (125 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:20

  tempera, dřevo, 1967, 36 x 123 cm, sign. PD Pitrmann 67, rám, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem a razítkem autora, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 3.000 CZK (125 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Rybník u silnice

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (125 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:21

  olej, sololit, 1959, 63 x 95 cm, sign. LD Pitrmann 1959, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítko autora (pův. cena 17000 Kč), signatura méně zřetelná, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 3.000 CZK (125 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Žně (z cyklu Žně)

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:22

  lept, 1942, 9,8 x 13,5 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, 3/100, LD v desce značeno Pitrmann 1942, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Orba (z cyklu Žně)

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:23

  lept, 1942, 10,6 x 14 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, autorský tisk, LD v desce značeno Pitrmann 1942, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Návrat z pole (z cyklu Žně)

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:24

  lept, 1942, 8,5 x 15,2 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, autorský tisk, LD v desce značeno Pitrmann 1942, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Zrání (z cyklu Žně)

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:25

  lept, 1942, 10,5 x 14 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, autorský tisk, LD v desce značeno Pitrmann 1942, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Ves/Strom/Strom

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:26

  3x linoryt, 10,5 x 21/14,5 x 14,5 cm, vše značeno vodotiskovým razítkem autora, 3x rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Spišský hrad

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:27

  tuš, papír, 1974, 15 x 19 cm, sign. PD Pitrmann 74, rám, PD popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Pražské mosty

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:28

  linoryt, 1970, 22,5 x 50 cm, sign. PD Alois Pitrmann, rám, 1/50, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kamenný Přívoz

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 10. 10. 2022 14:29

  voskový pastel, papír, 25.9.69, 23,5 x 32,5 cm, sign. PD Pitrmann, rám, LD popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook